Herroepingsrecht

Voorwaarden

Onderstaande bepalingen zijn uitsluitend van toepassing indien de Koper handelt in de hoedanigheid van “consument”.

a. De Koper-consument heeft het recht gedurende een bedenktijd van 14 dagen de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor een reden op te geven. Koper-consument mag het product dat onderdeel uitmaakt van de overeenkomst inspecteren zoals hij dit in een winkel zou doen. Hij mag het dus uitpakken en hanteren in die mate die nodig is om te achterhalen of het product voor Koper interessant is. De Koper-consument staat zelf in voor de kosten verbonden aan het terugzenden van de bestelling.

b. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient Koper-consument binnen de bedenktermijn melding te maken aan Verkoper van zijn wil door gebruik van het modelformulier of op andere niet mis te verstane wijze. De Koper-consument moet volgende informatie vermelden:

De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt; 
Naam en adres van de Koper-consument; 
Handtekening van de Koper-consument;

c. De termijn van 14 dagen bedenktijd begint te lopen op het moment dat Koper-consument of een door hem aangewezen derde die niet de transporteur is het bestelde product heeft ontvangen.

d. De Koper-consument is aansprakelijk voor waardeverminderingen die het gevolg zijn van handelingen andere dan de loutere inspectie van de producten.

e. Binnen de 14 dagen vanaf de dag volgend op het moment bedoeld in punt b. zal Koper-consument de producten die hij niet wenst te houden terug zenden naar Verkoper.

f. Koper-consument stuurt de producten terug in originele staat en in haar originele verpakking, samen met alle toebehoren. Koper-consument houdt voor het terugzenden rekening met de instructies die hiervoor zijn opgemaakt door Verkoper.

g. Indien discussie zou ontstaan over de wijze waarop of de termijn waarbinnen Koper-consument het herroepingsrecht heeft uitgeoefend, ligt de bewijslast bij Koper-consument.

h. Tenzij Verkoper heeft aangegeven in te staan voor de kosten van terugzending of niet heeft meegegeven dat Koper-consument hiervoor zelf diende in te staan, vallen deze kosten ten laste van Koper-consument.

i. Als Koper-consument zich op zijn herroepingsrecht beroept, worden automatisch alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.

j. Van zodra Verkoper van Koper-consument melding ontvangt dat Koper-consument zich op zijn herroepingsrecht wenst te beroepen, stuurt Verkoper een ontvangstbevestiging naar Koper-consument.

k. Verkoper betaalt alle door Koper-consument voor het product betaalde bedragen terug tegen ten laatste 14 dagen nadat deze de melding dat Koper-consument zich op zijn herroepingsrecht wenste te beroepen van Koper-consument heeft ontvangen.

l. Voor de terugbetaling gebruikt Verkoper hetzelfde betaalmiddel als Koper-consument heeft gebruikt, tenzij beide partijen een ander betaalmiddel overeen zijn gekomen.

m. Voor volgende artikelen geldt geen herroepingsrecht:

Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht)

De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht) De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; (Artikel VI.53.4° Wetboek Economisch Recht)

De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht)

De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht)

De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest; (Artikel VI.53.13° Wetboek Economisch Recht)

Bijlage

Modelformulier voor herroeping